Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Ohana Well Being Center

Zutphensestraat 177G
6971JR BRUMMEN

ALGEMEEN

1.1.Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten (hierna: reserveringen), offertes voor het ter beschikking stellen van ruimtes binnen Ohana en de daarmee verband houdende catering, diensten en (technische) faciliteiten door Ohana. Indien bepalingen van de reservering afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de reservering voor.

1.2.Uitgebrachte offertes zijn 10 dagen geldig. De offerte kan per mail bij Ohana worden omgezet in een bevestiging. Graag ontvangt Ohana de bevestiging bijtijds, zodat Ohana de gehuurde ruimte en gewenste faciliteiten zo goed mogelijk kan voorbereiden. Indien binnen 10 dagen geen reservering tot stand komt, vervalt de offerte automatisch. Mocht zich binnen 10 dagen een andere belangstellende aandienen voor eenzelfde datum en ruimte, dan neemt Ohana contact op om de (toekomstig) huurder maximaal 24 uur in de gelegenheid te stellen om de offerte te accepteren, bij gebreke waarvan de offerte automatisch vervalt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of email correspondentie.

1.3.Voorwaarden van de huurder en eventuele derden zijn van toepassing uitgesloten.

AANVAARDING EN WIJZIGINGEN

2.1.Huurder verklaart de in de reservering vermelde ruimte op de aangegeven datum in huur te aanvaarden tegen de in de reservering vermelde huurprijs.

2.2. De huurperiode is conform hetgeen in de reservering is afgesproken. Overschrijding van de huurperiode is uitsluitend mogelijk na toestemming van Ohana. De extra kosten (zaalhuur en/of kosten voor ondersteunende middelen/diensten) die deze overschrijding met zich meebrengt, zullen worden doorberekend aan de huurder.

2.3.Huurder dient het doel van de bijeenkomst/activiteit volledig en eerlijk weer te geven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ohana is het de Huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het gehuurd is en welk doel daarbij aan Ohana is medegedeeld.

2.4. Ohana is gerechtigd toezicht uit te oefenen op de in het gehuurde bijeenkomst/activiteit in die zin dat zij gerechtigd is activiteiten te weigeren of te verbieden als deze strafbaar zijn, naar haar oordeel kwetsend zijn voor personen of groepen en/of niet voldoen wordt aan de algemene normen van openbare orde, fatsoen en veiligheid. Bovendien kan Ohana een huurder weigeren en/of activiteiten verbieden of stop zetten als deze strijdig zijn met de doelstelling, belang of goede naam van Ohana dan wel in strijd zijn met de huisregels van Ohana. In dit geval is Ohana gerechtigd de in artikel 6 lid 3 genoemde kosten in rekening te brengen.

2.5.Tot uiterlijk een week voorafgaand aan de huurperiode kan Huurder de gewenste ruimte, invulling catering en/of technische faciliteiten wijzigen indien dit facilitair gezien mogelijk is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reservering. Wijzigingen in en aanvullingen op de reservering of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk (per email) en eenstemmig door partijen worden overeengekomen.

GEHUURDE 

3.1.Behoudens overmacht, stelt Ohana het gehuurde op de in de reservering aangegeven datum ter beschikking aan de huurder ten behoeve van de door huurder te organiseren bijeenkomst / activiteit.

3.2. Ohana is gerechtigd om Huurder een andere ruimte aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden.

3.3. De geldende Arbowetgeving is te allen tijde van toepassing in Ohana.

3.4.Het is niet toegestaan te roken binnen het Centrum, of voor het pand buiten. Wel in de tuin, achterin voorbij de HotTub. 

HUURDER

4.1.Het is de Huurder verboden de verhuurde ruimte met al wat daarbij hoort zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ohana geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan, op welke wijze dan ook, al dan niet tegen betaling. In het geval dat Ohana de in voorgaande bedoelde schriftelijke toestemming verleent, draagt Huurder zorg voor dat tussen hem en de derde gebruiker de bepalingen van deze Huurvoorwaarden gelden en worden nageleefd. Huurder blijft jegens Ohana volledig aansprakelijk.

4.2.Behoudens schriftelijke toestemming van Ohana mag de Huurder geen verandering aanbrengen in het Gehuurde en zal niet op of in vloeren, muren, en gevels e.d. worden geplakt, gehakt, geboord of gespijkerd worden. Na het gebruik, maar binnen de overeengekomen huurperiode, dient het Gehuurde door Huurder te worden opgeleverd in de staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

4.3.Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen, alsmede naar de gebruiken betreffende huur en verhuur en de voorschriften/huisregels van Ohana. Eveneens dient Huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Ohana gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde in acht te nemen. Huurder vrijwaart Ohana voor alle aanspraken van derden als Huurder deze verplichtingen schendt.

4.4.Overlast aan de omgeving (binnen en buiten Ohana) dient te worden voorkomen.

4.5.Huurder zal brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren in het Gehuurde te allen tijde vrijhouden.

BETALING

5.1. De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website van Ohana gepubliceerd. In beginsel vindt indexering van huurprijzen plaats per 1 september van elk kalenderjaar.

5.2. Bij bevestiging van een boeking wordt een  aanbetaling van 250 euro plus 9% BTW gevraagd aan de Huurder.  De restbedragen voor overige kosten worden in een eindfactuur opgenomen. Deze eindafrekening dient  binnen 7 dagen te zijn voldaan.

5.3.Bij niet betaling binnen 7  dagen, behoudt Ohana zich het recht voor om aan Huurder de wettelijk vastgestelde rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede (buitengerechtelijke) incassokosten.

OPTIE EN ANNULERING

6.1.Huurder kan bij beschikbaarheid een optie laten plaatsen. Deze optie geldt voor maximaal 10 dagen. Indien binnen deze periode geen reservering tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Mocht een andere belangstellende voor eenzelfde datum en ruimte zich aandienen, dan neemt Ohana contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 24 uur in de gelegenheid gesteld om de optie om te zetten in een reservering, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.

6.2.Huurder kan uitsluitend schriftelijk (waaronder via email) de reservering annuleren.

6.3.Indien Huurder de reservering annuleert, heeft Ohana het recht Huurder de volgende vergoeding in rekening te brengen:

Bij annulering meer dan vier maanden voor aanvang van de huurperiode wordt geen vergoeding in rekening gebracht.  En wordt de aanbetaling van 250 euro teruggestort. 

Bij annulering van vier tot twee maanden van te voren brengen wij enkel de 250 euro aanbetaling in rekening.
Bij annulering binnen twee tot een maand voor aanvang van de huurperiode wordt 35% van de totale huur in rekening gebracht met een minimum van 250 euro. Bij annulering van 1 maand tot twee weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huur in rekening gebracht met een minimum van 250 euro. Bij annulering 1 week of korter voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de overgekomen huur in rekening gebracht; Bij annulering 3 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledig overeengekomen huurprijs in rekening gebracht (inclusief kosten voor catering en kosten voor extra voorzieningen).

6.6. In het geval de Huurder niet komt opdagen, geldt dezelfde regeling als genoemd in artikel 6 lid 3 met betrekking tot een annulering van 1 dag voor aanvang. Het aantal deelnemers vermeld op een offerte is bindend met een marge van min 2 door wat voor omstandigheid dan ook. Meer dan 2 deelnemers minder wordt als een annulering gezien en daarvoor geldt de bovengenoemde annulering termijn.

6.5.Wanneer de terbeschikkingstelling van het Gehuurde niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van Ohana, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.

6.6.Indien zich gedurende de verhuurtermijn een calamiteit voordoet, dan wel een dreiging daartoe aanwezig is, zulks ter beoordeling van Ohana, zal de verhuurtermijn ten aanzien van het betreffende bijeenkomst/activiteit met onmiddellijke ingang geacht worden te zijn geëindigd. Ohana is niet aansprakelijk voor eventueel door Huurder geleden schade.

AANSPRAKELIJKHEID 

7.1.Ohana is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van op het Gehuurde aanwezige zaken van Huurder en/of personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden en/of derden.

7.2.Huurder is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan het Gehuurde, goederen en personen van Ohana en derden, veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van Huurder of door de Huurder ingehuurde derde partijen of door personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden.

7.3.Toegebrachte schade door Huurder en/of toeleveranciers en/of personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden aan de eigendommen Ohana, leidt tot een vordering van Ohana die terstond opeisbaar is.

7.4.Behoudens deze Algemene Huurvoorwaarden, is enige aansprakelijkheid uit hoofde van welke grondslag dan ook die op Ohana rust gelimiteerd tot het totaalbedrag dat Huurder verschuldigd is Ohana onder de huurovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

TECHNIEK

8.1.Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de (standaard) techniek van Ohana. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur dient te gebeuren in overleg met Ohana.

8.2.Technische installaties worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van Ohana. Ohana is niet aansprakelijk voor schade door technische storingen, tenzij door opzet of grove schuld van Ohana of haar personeel.

8.3.Tijdelijke extra aansluiting voor communicatie- en/of energievoorzieningen mogen slechts worden aangebracht door of onder verantwoording van Ohana voor rekening van Huurder.

8.4.Muziek in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na toestemming van Ohana.

OPSLAG 

9.1.Opslag van goederen door de Huurder dient altijd in overleg te gaan met Ohana en tot het hoogst noodzakelijke beperkt te blijven. De plaats van opslag kan zonder toestemming van de Huurder door Ohana gewijzigd worden.

HORECA / CATERING

10.1.Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de catering van Ohana. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in de huurprijs en worden naast de huurprijs in rekening gebracht bij Huurder. Het is de Huurder, zonder toestemming van Ohana, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het gehuurde te verstrekken, verkopen of te doen verkopen door derden. Het is verboden alcohol en/of andere dranken mee het Centrum in te nemen, mits toestemming is gevraagd.

PUBLICITEIT

11.1.Iedere vorm van promotie en/of publiciteit, in welke vorm dan ook, die refereert aan een bijeenkomst/evenement in het Gehuurde, is toegestaan in overleg met Ohana.

11.2. In verband met de privacy is het Huurder zonder voorafgaande toestemming van Ohana niet toegestaan te filmen en/of te web streamen en/of geluidsopnamen te maken. Huurder dient de instructies van Ohana in dit verband strikt in acht te nemen.

ONTBINDING

12.1.Indien de Huurder zijn verplichting tot betaling niet nakomt, of anderszins in strijd met de huurovereenkomst of deze algemene huurvoorwaarden of huisregels handelt, kan Ohana zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ohana is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of kosten die voor de Huurder voortkomen uit een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

PRIVACY

13.1.Ohana respecteert de privacy van bezoekers en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op de website van Ohana.

RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE 

14.1.Op alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de huurovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

14.2.Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de huurovereenkomst zullen exclusief worden beslecht door de Rechtbank Zutphen.

Copyright © 2020 Ohana Well Being Centerinclusief 9% BTW 

nl_NLDutch